Tie­to­suo­ja­se­los­te

1. Rekis­te­rin nimi

Rekisterin nimi on Ollakseen Gardenin henkilörekisteri.

2. Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Nimi

Oy Ollakseen Ab / Ollakseen Garden
Y-tunnus 2286494-2
Vetehisenkuja 9 A 30
00530 Helsinki

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Tuula Vuori-Salo
Hallituksen puheenjohtaja

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö

Tuula Vuori-Salo
Hallituksen puheenjohtaja
Sähköposti: tuula.vuori-salo@ollakseen.fi

3. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitukset

Henkilötietoja kerätään ollakseengarden.fi-verkkosivuston käyttäjistä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sivuston tekninen ylläpito ja kehitys sekä sivuston sisällön viestinnän ja markkinoinnin ylläpito, analysointi ja kehitys.

Lisäksi tarkoitus on hallita ollakseengarden.fi-sivuston verkkokaupan asiakkaiden käyttöoikeuksia ja tunnistautumista, laskutusta, tilausten toimittamista, asiakassuhteen ylläpitoa ja markkinointilupia. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on myös hoitaa yhteydenpitoa verkkosivuston kautta yhteydenottopyynnön jättäneisiin henkilöihin sekä uutiskirjeen tilaajiin.

Ollakseengarden.fi-sivustolla käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka sisältää tekstimuotoista tietoa ja jonka sivusto tallentaa tietokoneelle. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja käytetään sivuston käytön sujuvoittamiseen. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta verkkosivuvierailija on siirtynyt ollakseengarden.fi -osoitteeseen, mitä www-sivuja kävijä on selannut ja milloin, mitä selainta hän käytti, mikä on verkkovierailijan näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on vierailijan tietokoneen IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähetetyt tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Ollakseengarden.fi-sivuston verkkokaupan maksuominaisuuksista vastaa Klarna, eikä verkkokauppa tallenna maksusuoritukseen liittyviä tietoja, kuten pankkikortti- tai tunnuslukutietoja.

4. Rekis­te­rin henkilötietoryhmät

Henkilötietorekisterin rekisteröityjä ovat

 • ollakseengarden.fi-sivuston vie­rai­li­jat
 • ollakseengarden.fi-sivuston verk­ko­kau­pan asiakkaat
 • ollakseengarden.fi-sivuston kaut­ta yhtey­den­ot­to­pyyn­nön jät­tä­neet henkilöt
 • Ollak­seen Gar­de­nin uutis­kir­jeen tilaajat

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä tallentaaksemme ja/tai käyttääksemme laitetietoja. Evästeiden hyväksyminen antaa mahdollisuuden käsitellä tietoja, kuten selauskäyttäytymistä tai yksilöllisiä tunnuksia tällä sivustolla.

Verkkosivuston vierailijoista tallennetaan evästeiden avulla verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja, joiden avulla yksittäinen käyttäjä ei ole yksilöitävissä

 • sivus­ton käyttäjämäärä
 • käyt­tö­maa
 • käyt­tö­ai­ka
 • käy­tet­ty selain
 • sisäl­löt, jois­sa kävi­jä on vieraillut

Evästeitä voidaan käyttää kävijän tietokoneella ja muulla internet-yhteyden mahdollistamalla laitteella vieraillessa ollakseengarden.fi-sivustolla, jos kävijä antaa suostumuksensa evästeiden käyttöön ja henkilötietojensa käsittelyyn.

Verkkokaupan asiakkaista tallennetaan seuraavia henkilötietoja

 • etu­ni­mi ja sukunimi
 • tar­vit­taes­sa organisaatiotieto
 • puhe­lin­nu­me­ro
 • säh­kö­pos­tio­soi­te
 • toi­mi­tus- ja laskutusosoite
 • suo­ra­mark­ki­noin­ti­lu­pa

Verkkosivun kautta yhteydenottopyynnön jättäneistä henkilöistä sekä uutiskirjeen tilaajista tallennetaan seuraavia henkilötietoja

 • etu­ni­mi ja sukunimi
 • säh­kö­pos­ti

5. Hen­ki­lö­tie­to­jen sään­nön­mu­kai­set tietolähteet

Henkilötietoja kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

6. Hen­ki­lö­tie­to­jen vas­taa­not­ta­jat tai vas­taa­not­ta­ja­ryh­mät sekä sään­nön­mu­kai­set luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

7. Tie­to­jen siir­to EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä niitä tallenneta palveluihin, jotka säilyttävät tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Ollakseen Gardenin käyttämä uutiskirjepalvelu (Mailchimp) saattaa kuitenkin tallentaa tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

8. Hen­ki­lö­tie­to­jen säilyttämisaika

Ollakseengarden.fi-sivustolla vierailemiseen liittyvät välttämättömät evästeet ovat sessiokohtaisia ja niitä ei säilytetä sen jälkeen, kun käyttäjä sulkee selaimensa. Ns. pysyvät evästeet, joiden käyttöön pyydetään erikseen lupa, ovat voimassa 30 päivää, jonka jälkeen ne poistetaan.

Ollakseengarden.fi-sivuston verkkokauppaan liittyviä henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Vähintään kuitenkin kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

Ollakseengarden.fi-sivuston kautta yhteydenottopyynnön jättäneiden henkilötietoja säilytetään yhteydenottoon liittyvän asian hoitamisen ajan. Sen jälkeen tiedot poistetaan.

Ollakseen Gardenin uutiskirjeen tilanneiden tietoja säilytetään niin kauan kuin tilaaja antaa siihen suostumuksensa. Tilauksen perumisen jälkeen tiedot poistetaan välittömästi.

9. Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterin sisällöstä vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka on säilytettävä ylläpidollisista tai juridisista syistä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 HELSINKI
Postiosoite: PL 800, 00531 HELSINKI

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Kirjaamo: + 358 29 566 6768
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

10. Rekis­te­rin suo­jauk­sen periaatteet

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Auto­maat­ti­nen pää­tök­sen­te­ko ja profilointi

Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.